>>> :: ::  ยิ้มหวาน บริการด้วยใจ  : ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 0-4267-3011:: :: <<<

 
วิสัยทัศน์

“ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ
       ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำและระบบชลประทานให้เพียงพอ
       ๒. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง มูลค่าการค้าและการลงทุนในตำบลเพิ่มขึ้น
       ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
       ๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
       ๕.  บำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
       ๑. การคมนาคม การสาธารณูปการ มีความสะดวก รวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
       ๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
       ๔. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าทดแทนให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูนณ์อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
       ๕.บำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดมุกดาหาร
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย2
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน
ปปช
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
ข่าวมุกดาหาร
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวี