>>> :: ::  ยิ้มหวาน บริการด้วยใจ  : ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 0-4267-3011:: :: <<<

 
ประกาศเทศบาลตำบลมุกเปิดรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.๒๕๖๒

      
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

      
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

      
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑

      
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

      
ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร

     

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ( ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถิง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ))

     

12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดมุกดาหาร
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย2
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน
ปปช
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
ข่าวมุกดาหาร
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวี